Generelle salg- og leveringsbetingelser – Rockidan A/S

Generelt
Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle Rockidans leverancer i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland).

Priser
De anførte produkter angives eksklusive moms og evt. afgifter.

Rockidan forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser (for ikke-leverede produkter) i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, råvareprisstigninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Tilbud og ordre
Tilbud fremsat af Rockidan er gældende i 30 dage fra tilbudsdagen og bortfalder automatisk og uden yderligere varsel, hvis der ikke forinden er modtaget accept fra kunden.

Vareprøver, fremsendt til kunden, viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, ligeledes er håndprøver kun vejledende og kan ikke betragtes som resultatet af en færdig behandlet overflade, hvorfor Rockidan ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser.

Service og Produktinformation
Enhver produktinformation, såsom produktdatablade og sikkerhedsdatablade, tekniske data i brochure, beskrivelse, internet m.v., er at betragte som orienterende.

Al teknisk bistand og rådgivning, mængdeberegning eller anden service af enhver art, fra Rockidan til køber eller tredjemand, ydes vederlagsfrit og uden ansvar for Rockidan, uanset om der måtte være begået fejl af Rockidans medarbejdere.

Levering
Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, sker levering ab fabrik fra Rockidans varelager, således at kunden bærer risikoen for hændelige begivenheder, efter udlevering fra lager.

Ved levering pr. bil, leveres ved vognkant ved fast vej, så nær leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det nødvendige mandskab ikke til stede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan Rockidan enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring.

I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.

Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Købers kvittering for varernes modtagelse er bevis for, at disse ikke er behæftet med synlige mangler ved leveringen.

Er levering sket for sent, og ønsker køber at påberåbe sig forsinkelsen, skal køber reklamere skriftligt herover inden 5 dage efter leveringen.

Paller anvendt til brug for levering tilhører Rockidan og skal returneres ved levering.

Returnerede varer
Standardvarer kan af kunden returneres i en periode på 60 dage fra fakturadato, dog kun såfremt der er indgået aftale herom. Returvarer skal være i original ubrudt emballage og have reference til

oprindelig faktura/følgeseddel fra Rockidan. Kunden forestår selv afregning af returfragt. Rockidan krediterer returvarer med et fradrag på 10% i ekspeditionsgebyr.

Bestillingsvarer, særtilbud og varer uden for standardsortiment tages aldrig retur.

Indtonede varer, Fleksible membraner, PCB materialer samt sækkevarer tages ikke retur.

Mangler og reklamationer
Kunden skal straks ved modtagelsen og inden produkterne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå produkterne for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal skriftlig fremsættes straks og senest 8 dage efter levering, og under alle omstændigheder inden ibrugtagning eller bearbejdelse.

Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve købsaftalen. Rockidan er berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen, eventuelt ved omlevering, eller ydelse af et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Betalingsvilkår
Betalingsbetingelser er netto kontant 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt tilskrives morarenter på 1,5 % per påbegyndt måned.

Maskiner købt hos Rockidan forbliver Rockidans ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Produktansvar.
Rockidan er ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at produkterne er egnet til den påtænkte opgave og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås.

Forslag til behandlingsopbygninger er alene baseret på visuel eller verbal opfattelse, alment tilgængelige oplysninger samt kendskab til vore produkters brugsegenskaber må ikke betragtes som egentlig ingeniørmæssig rådgivning, hvorfor bygherre og/eller bruger i tvivlstilfælde opfordres til at søge denne.

BASWAPHON Akustik System
Der henvises til de særlige leveringsbetingelser for denne produktgruppe.

link til BaswaPhon salgs- og leveringsbetingelser >> klik her <<