Projekt beskrivelse

Fjernelse af PCB-holdige fuger løste ikke problemet

PCB-forsegling i administrationsbygningen blev en simpel og økonomisk god løsning på problemet

I forbindelse med en planlagt vinduesudskiftning i en større administrationsbygning blev man i 2017 pludselig bevidst om tilstedeværelsen af en alvorlig PCB-forurening.

Bygningen er opført i 1966, og der skulle derfor foretages en miljøundersøgelse i forbindelse med renoveringen af hensyn til affaldshåndtering og brugen af værnemidler.

Miljøundersøgelsen viste imidlertid et chokerende højt indhold af PCB i fugerne omkring de gamle vinduer, og en efterfølgende måling af indeluften viste et PCBindhold på hele 1700 ng/m3. En markant højere værdi end Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3.

Firmaet, der stod for vinduesudskiftningen, blev instrueret i at være meget omhyggelige med at fjerne al den PCBholdige fuge. Bygherre havde derfor en klar forventning  om, at PCB-problemet var løst efter fjernelsen af de gamle fuger. Efterfølgende blev der isat nye vinduer, som blev fuget med en blød fuge indvendigt.

PCB vandrer

PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer og afgasser herfra til indeluften. PCB fra vinduesfuger kan trænge flere cm ind i tilstødende vægge af beton eller mursten.

Når der isættes nye vinduer og fuger, vil de efter kort tid også være forurenede, da PCB søger mod omgivelser, hvor koncentrationen er lavere.

Ny chokmåling

Det samme gjorde sig gældende i den omtalte administrationsbygning.

I 2019 foranledigede bygherre en kontrolmåling for PCB i indeluften i en klar forventning om, at niveauet nu var meget lavt. Men i stedet viste målingen
endnu en gang et meget højt indhold af PCB i indeluften på 1300 ng/m3. Ved målinger af materialerne i bygningen blev der fundet PCB både i væggene tæt på de gamle fuger, men også i gulve, vægge og lofter langt fra de gamle fuger samt de nye vinduer og fuger.

Man havde, med andre ord, anvendt og opholdt sig i bygningen i næsten to år, uvidende om, at problemet med PCB i indeluften aldrig var blevet løst.

Forsegling er løsningen

Bygherre undersøgte nu markedet for PCBforsegling og valgte i samarbejde med Rockidan at forsegle sekundære og tertiære kilder med Rockidan PCB-forsegler. Gulvtæpper og nedhængte lofter blev fjernet, så der kunne forsegles på alle overflader, herunder vægge, lofter og gulve.

For at være sikker på at nedbringe PCB-niveauet denne gang, gik man med en 3-lags løsning, hvorved der ikke blot opnås tryghed for resultatet, men
også kan gives en overfladegaranti på de forseglede overflader. Gennem en FLEC-måling, udført af Teknologisk Institut, garanteres det, at koncentrationen
efter forseglingen ikke overstiger Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3.

Imponerende resultat

Efter forseglingen med Rockidan PCB-forsegler, blev der løbende i 2020 udført 3 indeluftmålinger, som viste henholdsvis 33 ng/m3, 50 ng/m3 og
41 ng/m3. Primærkilden blev fjernet tilbage i 2017, og der er altså, ud over selve forseglingen, ikke gjort andre tiltag i forbindelse med dette konkrete
PCB-forseglingsprojekt.

Alligevel er det lykkedes at nedbringe indholdet af PCB i indeluften fra 1300 ng/m3 til under 50 ng/m3.

Del gerne på!